isotoma


Isotoma fluviatilis - Pratia peduncolata isotoma

Isotoma fluviatilis – Pratia peduncolata

La pianta di Isotoma fluviatilis,  nota come isotomo di palude o pianta rampicante a stella blu...